Hva skjer på FSHLs styremøter?


Er du medlem i Fauske Slektshistorielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på FSHL sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt?

Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.


Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske Slektshistorielag.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet.  Vel møtt.


På vegne av styret i Fauske Slektshistorielag:

Bjørn Rendall, leder 


FSHL har sitt klubblokale på Teletunet.


--------------------------------------------

Saksliste for kommende møter vil bli lagt ut her en tid i forkant.

2022

Møtereferat, styremøte tirsdag 11. januar 2022, på Teletunet.

Fauske Slektshistorielag - 994040561


Referat fra styremøte 1/2022
Styremøte nr 1/2022 holdt tirsdag 11. januar kl 1700 på Klubbhuset

 

Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem


Fraværende:

Odd Hroar Kristensen             Hjemmesideansvarlig

 

37/2022: Godkjenning av innkallingen. OK

 

38/2022: Godkjenning av referat av styremøte 4/2021 – anmerkninger:

- Sak 30/2021 Torbjørn Andreassens forespørsel om medvirkning til utgivelse av en bok om Sulitjelma grubers transport/trafikk mellom Sjønstå og Finneid:

Styret bifaler FSHLs redaksjonskomiteens vurdering og ber at denne blir oversendt Torbjørn Andreassen. Styret ser for seg en bok i størrelsesorden som «Fauskeboka» (max 250 sider) og et max opplag på 300 eksemplarer. Se for øvrig sak 39/2022b.

- Sak 31/2021 Fauske kirkes historie:

Styret ble orientert om at tekstdelene i manuset blir vesentlig forbedret i forhold til det som er oversendt styret. Kjell Bakken arbeider primært med det. Styret ber derfor kirkebokredaksjonen fortsette det gode arbeidet mot en endelig utgivelse. Styret er blitt orientert om at man ikke rekker å ferdigstille boka som tidligere planlagt, men senere ila året. Det  nye styret vil behandle antall og publiseringstidspunkt senere.

 

39/2022: Oppsummering av boksalget 2021-22:

a. Salgsresultatet for FSHLs utgivelser per dato:

Fauskeboka                      + 75.000

Krigsboka bind 5              + 45.000

Ankerske                          -  45.000

b. Betenkning vedrørende FSHLs engasjement innen bokbransjen.

Enhver bokutgivelse er resurskrevende, så også for FSHL som har en egen redaksjonskomite til å vurdere potensielle nye bokutgivelser. FSHL er en frivillig organisasjon og for ikke å risikere utbrenning av deltakere bestemmes:

FSHL policy er å gi ut Fauskeboka i dagens format og størrelse i god tid før jul hvert år. I tillegg max en utgivelse hvert år, fortrinnsvis utgitt innen ferietiden starter i juni.

 

40/2022: Budsjett til årsmøtet.

a. Kasserer utarbeider dette.

b. Arkeologigruppa foreslår innspill til budsjettet.

c. Bokutgivelser i 2022, se 39b.

d. Utarbeidelse av skilt. Styret foreslår å budsjettere kr. 60.000 til ett skilt inneværende år.

 

41/2022: Ambisjoner for 2022; jubileumsår til orientering for eventuelle skrivelystne:

a. Fauske etterretningsstasjon opprettet i 1952.

b. Fauske Rådhus bygd i 1952.

c. Finneidskola 1952

d. Simons Slåttvik deltok i OL 1952.

e Fauske Jernbanestasjon var endepunktet til Nordlandsbanen til 1962.

f. Valnesfjord Helsesportsenter åpnet i 1982.

g. Nord Norge-banen, planene klare i 1992.

h. Andre jubileer???

i. Hva med en artikkel om Samfunnshuset som ble revet i 2021?

 

42/2022: Endring av lagets navn.

            Styret konsulterer årsmøtet om behov for endring av navnet.

 

43/2022: Neste styremøte: Tirsdag 18. januar kl. 1700.

 

44/2022: Møteplan for 2022: Sak for det nye styret.

 

45/2022: Medlemsmøter for 2022: Sak for det nye styret.

 

46/2022: Info:

a. Styret ble orientert om at Kjell Sture Hugaas ikke ønsker å fortsette som leder av bokredaskjonen, men kan fortsette i en deltakende rolle.

b. John Strøm orienterte om at den eksisterende skyløsningen (dropbox) til bokradaksjonene ikke er hensiktsmessig. Alternative løsninger må vurderes.

 

Alle saker er slik de er beskrevet ovenfor godkjent med akklamasjon.

 

 

Fauske 11. januar 2022

 

Asbjørn Lind

Sekretær

2021

Møtereferat, styremøte tirsdag 23. november 2021, på Teletunet.

Fauske Slektshistorielag - 994040561


Referat fra styremøte 4/2021
Styremøte nr 4/2021 holdt tirsdag 23.november kl 12.00 på Klubbhuset

 

Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem


Fraværende:

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem

Odd Hroar Kristensen             Hjemmesideansvarlig

 

26/2021: Godkjenning av innkallingen. OK

 

27/2019: Godkjenning av referat av styremøte 3/2021. OK

 

28/2021: Orientering om vår tilknytning til Fauske Radio`s lokaler:

a) Det har vært gjennomført fire koordineringsmøter med lag og foreninger og Fauske kommune om en ny romplan for Teletunet, uten resultat.

b) FSHL behov for nytt boklager kan skje med avgivelse av et utpekt rom fra Fauske radiohistorisk forenings når og hvis dette kan gjennomføres.

 

29/2021: Forespørsel fra MEMOAR om å være medarrangør for kurs i «Munnleg historie for alle».

Kurset planlegges holdt på nyåret 2022.  Kurset skal øke kompetansen rundt «innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av muntlig kildemateriale».  Koordinator er Tove Ania Olsen og FSHLs kontaktmann er John Strøm. Interesserte bes kontakte John, evnt. Tove. For deltakere fra Fauske dekkes eventuelle utgifter (ikke lønn) av FSHL. Det kunngjøres på Facebook.

 

30/2021: Forespørsel fra Torbjørn Andreassen om FSHL kan gi ut hans manus om «Båt- og isfarten til Sulitjelma Gruber» mellom to permer?

Styret ber forlagskomiteen vurdere manus; omfang, innhold og anbefale opplag. Deretter behandler styret saken.

 

31/2021: Fauske kirkes historie. Nye koster – nytt engasjement

(ref. Sak 15d og sak 20/2021). Fornyet engasjement.

Styret ber forlagskomiteen vurdere manus; omfang, innhold og anbefale bokens opplag. Styret behandler deretter saken.

 

32/2021: Info fra komiteene:

a. Fauskeboka 2022 er i startfasen og Fauske kirkes historie er avslutningsfasen. Til våren planlegges et foredrag om tilblivelsen av Fauskegata – etterfulgt av en byvandring hvor vi peker og forklarer.

b. Vi forventer at Fauskeboka og krigsboka selges og at de tre målene beskrevet i plandokumentet nåes. Ankerskeboka er i en særlig dårlig situasjon med kun litt over hundre solgte bøker. Markedsføring bør prioriteres, spseielt for Ankerskeboka.

c. Komiteen fins ikke men FSHL samarbeider nå med Sørfold Lokalhistorielag og har allerede holdt felles møter. Dette lover godt. FSHL søker å finne foredragsholdere til de første medlemsmøtene vinteren 2022.

d. Undersøkelsene i Erikstadfjæra kollapset i høst og blir ikke gjenopptatt før til våren.

e. Hjemmesideansvarlig holder siden godt oppdatert, men med enkelte naturlige «dødperioder». Dette lever vi godt med!

f. Sørfold Lokalhistorielags leder Ole Henrik Fagerbakk har sagt seg villig å holde kurs for innsamling av stedsnavn.

 

33/2021: Styrehonorar for året 2021. Til dekning av styret og bokredaksjonens utgifter til tlf/data/printer m.v. økes beløpene med 5% ift 2019-nivået.

 

34/2021: FSHLs ambisjoner om aktiviteter og bokprosjekter for 2022.

Fauskeboka er nevnt, vi ser fram til å øke møtevirksomheten, nye skilt er under vurdering, arkeologiske undersøkelser starter når telen går – osv. Vi er avhengig av frivillige – noen har vi, men ser fram til å bli enda flere som har lyst å være i familien.

 

35/2021: Juletallerken for styret og frivillige som jobber for FSHL. Dato 30. nov kl 19:00

 

36/2021: Eventuelt.

Navnet «Fauske Slektshistorielag» er en avgrensende tittel på vårt historielag som tross alt omfatter svært mange tema; industri-, samferdsel-, handel-, kirke- og gravsteder-, krig- og fredsoperasjoner, kommunal-, samt yrker som smed, skomaker, sykkelprodusent, byggfag, skredder, reindrift, fisker, gårdbruker, slektsgransking og sikkert mange flere.

Som vist er «Fauske Slektshistorielag`s» virksomhet ikke i nærheten av å være dekkende. I siste instans opplever vi at enkelte distanserer seg fra laget fordi de er interessert i historie, ikke slektshistorie!

Og slektshistorie-interessen er faktisk på et svært lavt nivå nå. Det var med nød og neppe vi fikk tilstrekkelig med deltakere for å holde kurs i 2019.

FSHL ønsker derfor forslag til lagets fremtidige navn og som må kommuniseres godt med våre medlemmer før årsmøtet for å kunne ha mulighet for å gjøre en navneforbedring.

 

Alle saker er slik de er beskrevet ovenfor godkjent med akklamasjon.

 

Fauske 25. november 2021

 

Asbjørn Lind

Sekretær

Møtereferat, styremøte tirsdag 24. august 2021, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte onsdag 26. mai 2021, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 2. mars 2021, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 26. januar 2021, på Teletunet.

2020

Møtereferat, styremøte tirsdag 1.desember 2020, kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 22. september 2020, kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 25. august 2020, kl.12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 26.mai 2020, kl. 11, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 25.februar 2020, kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 14. januar 2020, kl. 11 på Teletunet.

2019

Møtereferat, styremøte tirsdag 26. november 2019, kl. 12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 24.september 2019, kl.12 på Teletunet.

Vedlegg til referat fra styremøte tirsdag 24.september 2019

Møtereferat, styremøte nr.2/2019, tirsdag 21.mai kl.12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte nr 1/2019 tirsdag 19. februar kl 12.00 på Teletunet: