Arkeologi: Rapport fra sjakting på Erikstad i Fauske gnr. 104, bnr. 44,

fredag 20 – søndag 22 mai 2022.

Fauske Slektshistorielag                                                                                                                                               


Arkeologigruppa v/Ole J. Kvandal, Stian Olsen, Martin E. Lind og Asbjørn Lind


Til Fylkesarkeologen i Nordland

Rapport fra sjakting på Erikstad i Fauske gnr. 104, bnr. 44, fredag 20 – søndag 22 mai 2022.

Bakgrunn

På flyfoto fra 1948 og 1962 synes tydelige vekstspor på Erikstad gnr. 104 bnr. 44. Sporene ligger i retning NNE – SSW, i en lengde av 100 m, med avstand mellom dem på 8 – 10 m. Dette er oppe på en høyde, og det synes ulogisk med gammel grøfting hvor det burde være tilstrekkelig med naturlig avrenning.

Selv om vekstsporene var lange ønsket vi å få klarhet i hva de representerte.

 

Forberedelsene og deltakere ved undersøkelsene

Undersøkelsene gikk i regi av Fauske slektshistorielag/Arkeologikomiteen.

Gravemelding, godkjent fra Fauske kommune 3. mai 2022.

Muntlig tillatelse fra grunneier Tina Mikalsen og Kim Sivertsen

Muntlig tillatelse fra bruker av eiendommen Brita Svenning Soleng.

Gravemaskinleie: Firma Jonny Olafsen, Fauske.

Gravemaskinfører Otto Grundvold, Kvitblik

Metalldetoktorsøk ved Martin E. Lind

Dronefoto av Raymond Helin


Gjennomføringen

Fredag 20. mai startet Otto graving med skuflebredde ca. 100 cm.

Sjakten startet i pos. E 15.21`16.601 og N 67.15`10.446 og endte i posisjon E 15.21`20.609 og N 67,15`10.920, begge med nøyaktighet + - 3.8 m.


Hele sjakten er oppmålt med en meters merker fra A1 til F5 (totalt 65 m) og avfotografert.

Vi startet i vest og etter å ha passert en jordfast sten liggende mellom A3 og A4 tok vi oss ned til ca. 50 cm dybde hvor vi traff på leire og fortsatte østover mot byggefeltet. Dybden til leirgrunn var i starten opptil 55 cm og gikk deretter jevnt ned (det ble grunnere) til ca. 25 cm. Vi benyttet lørdag og søndag til dokumentasjon (oppmåling og fotografering) og la igjen sjakten på søndag kveld.

Martin E. Lind har gjennomsøkt oppkastet fra sjakta, samt sjaktbunnen, med metalldetektor. Negativt resultat.

 

Funnene

16,5 m fra start fant vi et kullsvart parti, trolig brent treverk i bunnen av sjakten, ca. 50 cm under bakken. To forekomster nær hverandre: #1 ca. 16,5 og #2 ca. 17,5 m fra startpunktet. Det første med en utstrekning, D ca. 60 cm det andre D ca. 40 cm. I # 1 ble det funnent rester som av oss ble karakterisert som brent treverk (kullbiter), men forøvrig bestod jorden av ubestemmelig sotsvart masse med innblandet grus. Dybden av forekomsten var ca. 50 cm, men gravemaskinen kan ha skåret av det øverste delen opp til pløyedybden. Et parti i sjaktveggens nord-side viser et avlangt sort felt ca. 10 cm over # 1, i ca. 50 cm. lengde og ca. 5 cm tykt. I begge forekomstene ble det funnet en del steiner av størrelse som en «knyttet neve», og mindre.


Prøver er tatt av kullforekomsten og lagt i eske, merket # 1 og # 2.

Funnposisjon av forekomst #1: N 67,15`10,647 E 15,354866 + - 4 m. Forekomsten er merket med rød brøytestikke.

Funnposisjon av forekomst #2: N 67,15`105865 E 15,354865 + - 5 m.


Grøfter

Ved C8 (38 m fra start) ble det funnet spor av sjakt i retning SE til NW.

Ved D8 (48 m fra start) ble det funnet spor av sjakt i retning SW til NE og mellom

E8 og E9 (58,5 m fra start) ytterligere en sjakt, nær parallelt med D8.

Grøften lengst øst ble sjekket og var en gammel steingrøft, dybde til steinsettingen ca. 60 cm. De andre to antatt samme.

 

Konklusjon


      a)  De to grøftene lengst øst (ved D8 og E8/E9) stemmer godt med vekstsporene sett på flyfoto fra 1962.

      b)  Grøften ved C8 kan ikke korrroleres med vekstspor, men er også utvilsomt en steingrøft.

      c)  Funn av mulige rester av kull ved B6 og B7: Vi kan ikke si hva dette skriver seg fra, men det forholdet at forekomsten ligger i             en dybde av 45 til 55 cm må det være av stor interesse i en arkeologisk sammenheng. Vi har sikret oss kullprøver

           (merket # 1a, 1b og # 2) som vil bli forsøkt analysert.

 

Avslutning

Vi takker hjertelig alle som har bidratt til våre vellykkede undersøkelser:

Grunneier:                          Tina Mikalsen og Kim Sivertsen

Bruker:                                Brita Svenning Soleng

Gravemaskinfører:              Otto Grunnvold (dugnadsarbeid)

Droneoperatør                    Raymond Helin (dugnadsarbeid)

Maskinentrepenør              Jonny Olafsen for rimelig gravemaskinleie.


Vedlegg: 5 bilder er vedlagt.

 

Utdrag med bilder vil bli lagt ut på Fauske slektshistorielags hjemmeside www.fauskeslektshistorielag.no i kategorien Lokalhistorie og Arkeologi.

 

Kopi av rapporten er sendt involverte parter.

 

 

Fauske 24. mai 2022

 

Fauske slektshistorielag – forum for lokalhistorie

v/Arkeologigruppa

 

------------------------------

Asbjørn P. Lind