Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Vedtekter

 

I. NAVN OG FORMÅL

1.

Foreningens navn er FAUSKE SLEKTSHISTORIELAG (FSHL) og er en uavhengig forening.

2.

FSHL's formål er å

· skape et lokalt forum for slektsgranskning og lokalhistorie.

· hjelpe nybegynnere å komme i gang med slektsgranskning.

· videreutvikle øvrige medlemmer i slektsgranskning.

II. MEDLEMSKAP

3.

Som medlemmer tas opp enkeltpersoner som vil arbeide for foreningens formål.

Medlemskap oppnås ved henvendelse til foreningens styre og gjelder fra innbetaling av kontingent.

4.

Utmeldelse skal skje skriftlig. Styret kan terminere medlemskapet for medlemmer som etter purring ikke har betalt årets kontingent.

Medlemmene informeres skriftlig.

III. STYRET

5.

Styret skal bestå av 4 medlemmer og er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

6.

Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad. Styret sammenkaller til medlemsmøter og iverksetter de aktiviteter som årsmøtet pålegger. Styret oppnevner de komiteer/enkeltpersoner som er nødvendig for å gjennomføre planlagte aktivitet.

IV. ÅRSMØTET

7.

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år i januar/februar. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel og med avgivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.

Årsmøtet er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer har stemmerett.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med fremmøtte medlemmer når det er innkalt iht vedtektene. Regnskap og budsjett følger kalenderåret.

8.

Årsmøtet skal behandle

· Årsberetningen

· Regnskap

· Kontingent

· Aktiviteter i kommende sesong

· Budsjett

· Valg av styre bestående av

· Leder

· Nestleder/Sekretær

· Kasserer

· Styremedlem

· Varamedlem

videre

· 2 revisorer

· Valgkomite på 3 personer

9.

Leder og varamedlem velges for ett år. Det anbefales 2 års funksjonstid for de andre verv. Valgkomiteen foreslås av styret. For denne komiteen anbefales ett års funksjonstid, men slik at de to med kortest funksjonstid gjenvelges og at den med lengst funksjonstid er leder.

Alle valg gjøres med absolutt flertall (mer enn halvparten av de stemmeberettigede på møtet stemmer for). Ved stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

Vedtak i andre saker gjøres ved simpelt flertall (flest stemmer for). Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

10.

Styret kan når det finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Møtet innkalles skriftlig med 2 ukers varsel og med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

VI. DIVERSE

11.

Endringer i vedtektene foretas av årsmøtet. Vedtak fattes med minst 2/3 flertall og skal være kunngjort på utsendt saksliste.

12.

Vedtak om oppløsning av FSHL skal skje på ordinært årsmøte etter forutgående kunngjøring. Vedtaket må ha 2/3 flertall.

Eventuell oppspart kapital disponeres av årsmøtet med absolutt flertall etter forslag fra styret.

Godkjent på årsmøte 22 februar 2010